Reklám helye
Azonosító:

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

13856344 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
13856344 4120 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-876840
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:GC PROJEKT Fővállalkozási
  Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe:1077 Budapest, Rózsa utca 23-25. I. em. 27.
Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2016. január 1. - 2016. december 31.
Előző időszak:2015. január 1. - 2015. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

Keltezés:Budapest, 2017. július 13.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
13856344-2-42GC PROJEKT FŐVÁLLALKOZÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
4213Híd, alagút építése
4120Lakó- és nem lakó épület építése
 

 
 
13856344 4120 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-876840
Cégjegyzék szám 
GC PROJEKT Fővállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság
2016. december 31.
Pénzeszközök változása (Cash Flow)
Pénzegység: "ezer Forint"
Sor- számA tétel megnevezéseElőző évTárgyév
I.
Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás               
 (Működési cash flow, sorok:1-13)
CF számításKattintásra most a CF tábla 1-4, 6-13, 16 és 27 sorai a mérleg és eredménykimutatás alapján új értéket kapnak.
A korábban beírt kifejezések zárójelek közé írva megőrizhetők.
A cash flow-kimutatás sorainak tartalma
A cash flow-kimutatásban a vállalkozó - választásának függvényében - a tervezett és a tényadatokat, illetve az előző év és a tárgyév adatait köteles feltüntetni.A cash flow-kimutatás elkészítéséhez nem elegendőek a mérleg és az eredménykimutatás adatai. Elkészítésénél abból kell kiindulni, hogy a cash flow-kimutatás fő sorai az elnevezéseknek megfelelő pénzeszköz-változásokat tartalmazzák. Ehhez olyan korrekciós tételeket kell alkalmazni, amelyek segítségével - a levezetés alapján mutatkozó - halmozódások kiszűrésre kerülnek.
Ha valamely tétel a befektetési cash flow-ba tartozik (mint a kapott osztalék, a tárgyi eszközök eladásának bevétele), akkor azt a tételt a működési cash flow nem tartalmazhatja, az eredmény hatását ki kell szűrni.
A véglegesen kapott pénzeszköz a finanszírozási cash flow-ba tartozik, és így annak időbelileg elhatárolt összegét a működési cash flow passzív időbeli elhatárolások változása nem tartalmazhatja.
35 70443 714
1.Adózás előtti eredmény (±) Az "1. Adózás előtti eredmény" sorban a tulajdoni részesedések után kapott osztalékkal, részesedéssel az összköltség eljárással kimutatott adózás előtti eredményt csökkenteni kell.- 36 636182 547
2.Elszámolt amortizáció (+) Az összköltség eljárással készített eredménykimutatás "Értékcsökkenési leírás" sorának tárgyévi értéke8 
3.Elszámolt értékvesztés és visszaírás (±)A "3. Elszámolt értékvesztés" sorban az adott időszakban elszámolt értékvesztéseket, terven felüli értékcsökkenési leírásokat pozitív előjellel, azok visszaírását negatív előjellel kell figyelembe venni.  
4.Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (±)A "4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete" soron az adott időszaki céltartalék képzés többletét pozitív előjellel, a céltartalék felhasználás többletét negatív előjellel kell figyelembe venni. (Források "E" sor változása)  
5.Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±)Az "5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye" sorban a befektetett eszközök eladási ára (kamatozó értékpapír esetén a felhalmozott kamattal csökkentett eladási ára) és könyv szerinti értéke közötti nyereséget negatív előjellel, a veszteséget pedig pozitív előjellel kell figyelembe venni. Az eredményt azért kell kiszűrni, mert a pénzáramok a befektetési tevékenységhez kapcsolódnak, így a 15. soron kell kimutatni. Erre a sorra automatikus kitöltés nem történik.  
6.Szállítói kötelezettség változása (±)A "Források" állományváltozásait növekedés esetén pozitív előjellel, csökkenés esetén negatív előjellel kell beállítani. (Források F.III./4 különbözet)2 918- 65 676
7.Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (±)A "7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása" sorban a vevőktől kapott előlegek, a váltótartozások és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománynövekedését pozitív előjellel, állománycsökkenését negatív előjellel kell figyelembe venni. (Források F.III. különbözet, kölcsönök, hitelek, szállítók, és értékelési különbözetek nélkül)32 794- 71 843
8.Passzív időbeli elhatárolások változása (±)A csökkenést negatív, míg a növekedést pozitív előjellel kell szerepeltetni. A véglegesen kapott pénzeszközökhöz kapcsolódóan elhatárolt halasztott bevételek azonban nem itt, hanem a finanszírozási cash flow-ban, a 21. soron szerepelnek. (Források G. különbözet)- 40 841- 12 243
9.Vevőkövetelés változása (±)Az egyéb sorokon kimutatott "Eszközök" állományváltozásait növekedés esetén negatív előjellel, csökkenés esetén pozitív előjellel kell figyelembe venni (Eszközök B.II/1.)- 5 422- 51 151
10.Forgóeszközök változása (vevők és pénzeszközök nélkül) (±)Az egyéb sorokon kimutatott "Eszközök" állományváltozásait növekedés esetén negatív előjellel, csökkenés esetén pozitív előjellel kell figyelembe venni73 16376 163
11.Aktív időbeli elhatárolások változása (±)Az egyéb sorokon kimutatott "Eszközök" állományváltozásait növekedés esetén negatív előjellel, csökkenés esetén pozitív előjellel kell figyelembe venni9 729 
12.Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)Az "Adófizetési kötelezettség" a kétféle eredménykimutatásban lévő, azonos összeget tartalmazó sor tárgyévi értéke, negatív előjellel.- 9- 14 083
13.Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)A "13. Fizetett (fizetendő) osztalék, részesedés" sorban az adott időszak után fizetett (fizetendő, a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált) osztalék, részesedés és a kamatozó részvények után fizetett (fizetendő) kamat összegét kell kimutatni.  
II.Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás
 (Befektetési cash flow, sorok:14-16)
00
14.Befektetett eszközök beszerzése (-)A "14. Befektetett eszközök beszerzése" sorban az adott időszakban beszerzett befektetett eszközök pénzügyileg rendezett (kamatozó értékpapírok esetében a vételárban lévő kamatot nem tartalmazó) beszerzési értékét negatív előjellel kell kimutatni.  
15.Befektetett eszközök eladása (+)A "15. Befektetett eszközök eladása" sorban az adott időszakban eladott befektetett eszközök eladási árának pénzügyileg is rendezett értékét kell pozitív előjellel kimutatni, a kamatozó értékpapírok esetében az eladási árban lévő - felhalmozott - kamattal csökkentett összegben. Itt kell továbbá kimutatni a befektetett eszközök közé tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltása miatt kapott, ténylegesen befolyt névérték összegét.  
16.Kapott osztalék, részesedés (+)A kétféle eredménykimutatásban azonos "Pénzügyi műveletek bevételei" első részletező sorának tárgyévi értéke, pozitív előjellel.  
III.Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás
 (Finanszírozási cash flow, sorok:17-27)
- 38 623- 38 545
17.Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)A "17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele" soron az adott időszakban jegyzett tőkeemelésből ténylegesen befolyt pénzösszeget kell kimutatni, pozitív előjellel. Ezen a soron csak a névérték szerepeltethető, az esetleges ázsió (névértéken felüli összeg) a 21. soron fog megjelenni.  
18.Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele (+)A "18. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele" soron az adott időszakban rövid és hosszú lejáratú kötvények és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásából származó, befolyt pénzösszeget kell kimutatni.  
19.Hitel és kölcsön felvétel (+)A "19. Hitel és kölcsön felvétele" soron az adott időszakban felvett hitelből és igénybe vett kölcsönből befolyt pénzösszeget kell kimutatni.  
20.Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése,megszüntetése,beváltása (+)A "20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása" soron a hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, illetve elhelyezett bankbetétek adott időszakban való törlesztéséből, illetve beváltásából, megszüntetéséből befolyt pénzösszeget kell kimutatni.  
21.Véglegesen kapott pénzeszköz (+)A "21. Véglegesen kapott pénzeszközök" soron az adott időszakban jogszabály alapján, a tőke-, illetve eredménytartalék javára véglegesen vagy az eredmény javára fejlesztési célból kapott (befolyt) pénzösszeget kell kimutatni.  
22.Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-)A "22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)" soron az adott időszakban jegyzett tőke leszállítás miatt a tulajdonosok részére kifizetett pénzösszeget kell kimutatni, valamint a bevont saját részvény, üzletrész visszavásárlási (nyilvántartás szerinti) értékét.  
23.Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)A "23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok visszafizetése" soron a kibocsátott kötvények és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok adott időszakban beváltott, törlesztett összegét kell kimutatni.  
24.Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)A "24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése" soron az igénybe vett hitel, kölcsön adott időszakban törlesztett összegét kell kimutatni.  
25.Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)A "25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek" soron az adott időszakban hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek összegét kell kimutatni.  
26.Véglegesen átadott pénzeszköz (-)A "26. Véglegesen átadott pénzeszközök" soron az adott időszakban, jogszabály alapján, a tőke-, illetve eredménytartalék vagy az eredmény terhére véglegesen átadott pénzeszközöket kell kimutatni.  
27.Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (±)A tárgyidőszakban alapítókkal szemben, illetve bármely féllel szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek változását kell ezen a soron kimutatni, kötelezettség-csökkenés esetén negatív, míg növekedés esetén pozitív előjellel.- 38 623- 38 545
IV.Pénzeszközök változása (±I. ±II. ±III.) - 2 9195 169
Keltezés:Budapest, 2017. július 13.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

GC PROJEKT Fővállalkozási 1. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2015.12.31. 2016.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 38 332  105% 189 023  104% - 516%
B. Pénzügyi műveletek eredménye 1 696 - 5% - 6 476 - 4%  18%
C. Adózás előtti eredmény - 36 636  100% 182 547  100% - 498%
D. Adózott eredmény - 36 645  100% 168 464  92% - 460%

Az eredményt meghatározó bevételek 5 142 660 460  128X
Értékesítés nettó árbevétele 411  8% 464 255  70%  90X
Egyéb bevételek 1 867  36% 194 740  29%  38X
Pénzügyi műveletek bevételei 2 864  56% 1 465  0%  28%

Költségek és ráfordítások 1 278 70 233  55X
Egyéb ráfordítások 110  9% 62 292  89%  49X
Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 168  91% 7 941  11%  621%

Bevételek és ráfordítások egyenlege 3 864 590 227  153X

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 3 864 590 227  153X
Anyagjellegű ráfordítások 40 462  10X 407 680  69%  106X
Személyi jellegű ráfordítások 30  1%      
Értékcsökkenési leírás 8  0%      
Adózás előtti eredmény - 36 636 - 948% 182 547  31%  47X

Eszközök (Aktívák) összesen 160 754 140 911  88%
A. Befektetett eszközök 800  0% 800  1%  0%
B. Forgóeszközök 92 522  58% 72 679  52%  45%
C. Aktív időbeli elhatárolások 67 432  42% 67 432  48%  42%

Források (Passzívák) összesen 160 754 140 911  88%
D. Saját tőke - 544 861 - 339% - 376 397 - 267% - 234%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 693 372  431% 517 308  367%  322%
G. Passzív időbeli elhatárolások 12 243  8%      
© 2016 xc.hu
 

GC PROJEKT Fővállalkozási 2. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2015.12.31. 2016.12.31. %
Belföldi értékesítés nettó árbevétele          
Exportértékesítés nettó árbevétele 411  18% 464 255  70%  204X
Saját termelésű készletek állományváltozása          
Saját előállítású eszközök aktivált értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 411  18% 464 255  70%  204X
Egyéb bevételek 1 867  82% 194 740  30%  85X

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 2 278 658 995  289X
Anyagköltség 460  20% 1 184  0%  52%
Igénybe vett szolgáltatások értéke 38 166  17X 18 503  3%  812%
Egyéb szolgáltatások értéke 1 836  81% 1 780  0%  78%
Eladott áruk beszerzési értéke          
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke     386 213  59%  170X
Anyagjellegű ráfordítások 40 462  18X 407 680  62%  179X
Bérköltség          
Személyi jellegű egyéb kifizetések 30  1%      
Bérjárulékok          
Személyi jellegű ráfordítások 30  1%      
Értékcsökkenési leírás 8  0%      
Egyéb ráfordítások 110  5% 62 292  9%  27X
Összes költség és ráfordítás 40 610  18X 469 972  71%  206X

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 2 278 658 995  289X
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 38 332 - 17X 189 023  29%  83X
© 2016 xc.hu
 

GC PROJEKT Fővállalkozási 3. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2015.12.31. (365) 2016.12.31. (366)
Szállítók / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 109850
Szállítók / átlagos napi árbevétel 10811544
Vevőkintlevőség napokban: Vevőállomány / átlagos napi árbevétel 85260
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 8182753
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 8216757
Készletek / átlagos napi árbevétel 00
Készletek / átlagos napi ELÁBÉ   

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 288 503 112 439  39%
Likviditási mutató Forgóeszközök 92 522  32% 72 679  65%  25%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 92 522  32% 72 679  65%  25%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 383  0% 5 552  5%  2%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 92 139  32% 67 127  60%  23%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye - 38 332 - 13% 189 023  168%  66%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke - 544 861 - 376 397  69%
Befektetett eszközök 800 - 0% 800 - 0% - 0%
Tárgyi eszközök 800 - 0% 800 - 0% - 0%
Kötelezettségek 693 372 - 127% 517 308 - 137% - 95%
Jegyzett tőke 3 000 - 1% 3 000 - 1% - 1%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) - 36 645  7% 168 464 - 45% - 31%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) - 36 645  7% 168 464 - 45% - 31%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 411 464 255 ----
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) - 36 645 - 89X 168 464  36%  410X

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 160 754 140 911  88%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) - 36 645 - 23% 168 464  120%  105%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek - 195 981 - 39 760  20%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény - 36 645  19% 168 464 - 424% - 86%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény - 36 645 - 12X 168 464  56X  56X
© 2016 xc.hu