Reklám helye
Azonosító:

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

13856344 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
13856344 4120 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-876840
Cégjegyzék szám 
GC PROJEKT Fővállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság
2016. december 31.
Éves Beszámoló Mérlege
Mérleg Eszközök (Aktívák)
"A" változatPénzegység: "ezer Forint"
Sor- számA tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) módosításaiTárgyév
01.   A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)800 800
02.   I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)   
03.   1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke   
04.   2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke   
05.   3. Vagyoni értékű jogok   
06.   4. Szellemi termékek   
07.   5. Üzleti vagy cégérték   
08.   6. Immateriális javakra adott előlegek   
09.   7. Immateriális javak értékhelyesbítése   
10.  II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)800 800
11.   1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   
12.   2. Műszaki berendezések, gépek, járművek   
13.   3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek800 800
14.   4. Tenyészállatok   
15.   5. Beruházások, felújítások   
16.   6. Beruházásokra adott előlegek   
17.   7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése   
18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)   
19.   1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban   
20.   2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban   
21.   3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés   
22.   4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban   
23.   5. Egyéb tartós részesedés   
24.   6. Tartósan adott kölcsön egyéb vállalkozásban   
25.   7. Egyéb tartósan adott kölcsön   
26.   8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   
27.   9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése   
28.  10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete   
Keltezés:Budapest, 2017. július 13.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

 
 
13856344 4120 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-876840
Cégjegyzék szám 
GC PROJEKT Fővállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság
2016. december 31.
Éves Beszámoló Mérlege
Mérleg Eszközök (Aktívák)
"A" változatPénzegység: "ezer Forint"
Sor- számA tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) módosításaiTárgyév
29.   B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sorok)92 522 72 679
30.   I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)   
31.   1. Anyagok   
32.   2. Befejezetlen termelés és félkész termékek   
33.   3. Növendék-, hízó és egyéb állatok   
34.   4. Késztermékek   
35.   5. Áruk   
36.   6. Készletekre adott előlegek   
37.  II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)92 139 67 127
38.   1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)9 600  
39.   2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben5 388 66 139
40.   3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben   
41.   4. Követelések egyéb részesedési viszonyú vállalkozással szemben   
42.   5. Váltókövetelések   
43.   6. Egyéb követelések77 151 988
44.   7. Követelések értékelési különbözete   
45.   8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete   
46. III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)   
47.   1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban   
48.   2. Jelentős tulajdoni részesedés   
49.   3. Egyéb részesedés   
50.   4. Saját részvények, saját üzletrészek   
51.   5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   
52.   6. Értékpapírok értékelési különbözete   
53.  IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)383 5 552
54.   1. Pénztár, csekkek141 111
55.   2. Bankbetétek242 5 441
56.   C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)67 432 67 432
57.   1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása67 432 67 432
58.   2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   
59.   3. Halasztott ráfordítások   
60.ESZKÖZÖK (Aktívák) Összesen (01.+29.+56 sorok)160 754 140 911
Keltezés:Budapest, 2017. július 13.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

 
 
13856344 4120 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-876840
Cégjegyzék szám 
GC PROJEKT Fővállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság
2016. december 31.
Éves Beszámoló Mérlege
Mérleg Források (Passzívák)
"A" változatPénzegység: "ezer Forint"
Sor- számA tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) módosításaiTárgyév
61.   D. Saját tőke (62.+65.+66.+67.+68.-64.sor)- 544 861 - 376 397
62.   I. JEGYZETT TŐKE3 000 3 000
63.Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken   
64.  II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)   
65. III. TŐKETARTALÉK   
66.  IV. EREDMÉNYTARTALÉK- 511 216 - 547 861
67.   V. LEKÖTÖTT TARTALÉK   
68.  VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.+70.)   
69.   1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka   
70.   2. Valós értékelés értékelési tartaléka   
71. VII. ADÓZOTT EREDMÉNY- 36 645 168 464
67. VII. Mérleg SZERINTI EREDMÉNY   
72.   E. Céltartalékok (73.-75. sorok)   
73.   1. Céltartalék a várható kötelezettségekre   
74.   2. Céltartalék a jövőbeni költségekre   
75.   3. Egyéb céltartalék   
76.   F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)693 372 517 308
77.   I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)404 869 404 869
78.   1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben404 869 404 869
79.   2. Hátrasorolt köt. jelentős tulajdoni rész. viszonyban lévő vállalk. szemben   
80.   3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedésű vállalkozással sz.   
81.   4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben   
Keltezés:Budapest, 2017. július 13.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

 
 
13856344 4120 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-876840
Cégjegyzék szám 
GC PROJEKT Fővállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság
2016. december 31.
Éves Beszámoló Mérlege
Mérleg Források (Passzívák)
"A" változatPénzegység: "ezer Forint"
Sor- számA tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) módosításaiTárgyév
82.  II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)   
83.   1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök   
84.   2. Átváltoztatható kötvények   
85.   3. Tartozások kötvénykibocsátásból   
86.   4. Beruházási és fejlesztési hitelek   
87.   5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek   
88.   6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben   
89.   7. Tartós köt. jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben   
90.   8. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben   
91.   9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek   
92. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.,95.-104 sorok)288 503 112 439
93.   1. Rövid lejáratú kölcsönök38 545  
94.Ebből: az átváltoztatható kötvények   
95.   2. Rövid lejáratú hitelek   
96.   3. Vevőtől kapott előlegek   
97.   4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)121 741 56 065
98.   5. Váltótartozások   
99.   6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben127 912 29 949
100.   7. Rövid lej. köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben   
101.   8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben   
102.   9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek305 26 425
103.  10. Kötelezettségek értékelési különbözete   
104.  11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete   
105.   G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)12 243  
106.   1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása   
107.   2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása12 243  
108.   3. Halasztott bevételek   
109.FORRÁSOK (Passzívák) Összesen (61.+72.+76.+105. sor)160 754 140 911
Keltezés:Budapest, 2017. július 13.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu