Reklám helye
Azonosító:
EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 4 üzleti évének beszámolóját 2018.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25439276 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET


A társaság adatai

A társaság neve: EuroProduction & Storage Korlátolt
Felelősségű Társaság
Rövid cégnév:
Székhelye: 1238 Budapest
Grassalkovich út 5. B. ép.
Telephelyek:
Cégjegyzék-szám: 01-09-275269
Illetékes cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégbejegyzés: 2015.12.15.
KSH-szám: 25439276-5210-113-01
Gazdálkodási forma: Korlátolt felelősségű társaság
Főtevékenység: Raktározás, tárolás
Adószám: 25439276-2-43
Adózási információk: A társaság az általános forgalmi adó alanya. Az eredménykimutatásban nettó összegek szerepelnek, a tevékenységhez köthető bevételek és ráfordítások általános forgalmi adót nem tartalmazhatnak.
Az ÁFA elszámolása mérlegszámlákon történik.

Könyvvizsgálat:

A tárgyévi beszámoló adatai – mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs – könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Személyes adatok:

A beszámoló aláírására jogosult, és a beszámolót beküldő magánszemélyeknek a nevükön túli összes személyes adata a Cégszolgálat honlapján, jelen beszámoló online beküldésére felhasznált elektronikus űrlapon található.

  Általános kiegészítések
A Kiegészítő Melléklet a EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság 2015 december 15-től 2015 december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

Tulajdonosi szerkezet
A vállalkozás tulajdonosai belföldi magánszemélyek. Tulajdoni hányad:


 Név %
  Sólyom András
 100
   

A vállalkozás tevékenységének bemutatása
Ez a kiegészítő melléklet a társaság tevékenységeit TEÁOR'08 szerinti bontásban, az APEH felé történt bejelentés alapján, külön lapon tartalmazza.

  Számviteli politika

Számviteli politika célja, a számviteli alapelvek érvényesülése:
A társaság számviteli politikájának fő célja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott előírásoknak a megbízható és valós kép kialakítása érdekében történő alkalmazása. A számviteli alapelvektől a cég eltérést nem tervez. A nyilvántartások vezetése és a beszámoló elkészítése a vállalkozás folytatása elvén alapul, az eszközök és a kötelezettségek értékelésénél az óvatosság elvének figyelembevételével jár el a társaság.

Könyvvezetés
A vállalkozás nem működtet elkülönült vezetői számvitelt: nem használja a 6-7. számlaosztályt, következésképpen „B” típusú, forgalmi költséges eredménykimutatást nem készít.

Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel
Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló „A” változat
Eredménykimutatás: Összköltség eljárással („A” típusú)

Könyvvezetés pénzneme és nyelve: A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre. A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése estén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

Mérlegkészítés időpontja:
A beszámoló a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait tartalmazza. Az üzleti év azonos a naptári évvel. Mérlegfordulónap: december 31. A mérlegkészítés időpontja általában legkésőbb a tárgyévet követő év április 30, rendkívüli körülmények által indokolt esetben a közzétételre nyitva álló határidőt megelőző nap. A jelenlegi, 2015 gazdasági évre: 2016. május 30.

 
Eszközök és Források értékelése

Az eszközök és források értékelésének általános szabályai
A mérlegben szereplő tételek értékének kiindulási alapja a bekerülési érték, tartalmát a számviteli törvény határozza meg. A mérlegben az eszközök és források könyv szerinti értéken szerepelnek, azaz bekerülési értéket az alábbiak módosítják:


A vállalkozás nem él a piaci értéken való értékelés lehetőségével, továbbá nem alkalmazza a terven felüli értékcsökkenés, illetve az értékvesztés visszaírását. Ezen túlmenően a társaság nem él a valós értéken történő értékelés lehetőségével, elsősorban azért, mert a társaság gazdasági eseményei között nem számottevő a pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos gazdasági esemény. A külföldi pénznemben kifejezett tételek értékelése (nyilvántartásba vételkor, mérleg-fordulónapon, pénzügyi teljesítésük napján)  MNB-középárfolyamon történik. A vállalkozás a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérleg-fordulónapi összevont árfolyam-különbözetét akkor minősíti jelentősnek, ha az eléri az értékesítés nettó árbevételének a 2 %-át.

Készletek
A vásárolt készletek tényleges beszerzési áron szerepelnek a mérlegben, csökkentve a számviteli törvény szerint elszámolandó értékvesztés összegével. A saját termelésű készletek értékelése szűkített önköltségi áron történik.

Leltározási szabályok
Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak magfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

Pénzkezelési szabályok
A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

Követelések
A követelések az adós által elismert összegben szerepelnek a könyvekben. Az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló pénzügyileg nem rendezett követelésnél az egyéb ráfordítások terhére értékvesztést nem számol el.
A követelések minősítési szempontjai:
Kétes, ha a követelés kiegyenlítése az összeg és az időpont tekintetében bizonytalan. Behajthatatlan, ha elévült, vagy nincs kitől követelni (pl. az adós megszűnt), vagy ha a bírósági végrehajtás eredménytelen. Csőd, felszámolási eljárás esetén a követelés csak a megegyezés alapján az elengedett összeg erejéig minősül behajthatatlannak.


  Amortizációs politika

Értékcsökkenési leírás elszámolása
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. Az egyes eszközöknél alkalmazott leírási kulcsok megegyeznek a társasági adótörvény által elfogadott kulcsokkal, ha az összhangban van az adott eszköz tényleges elhasználódásával.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
Az értékcsökkenési leírás elszámolása – mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában – üzleti évenként  egy alkalommal történik, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása
A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Esetükben értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.


  Az eredménykimutatás és a mérleg elemzése
Az 1-3 melléklet mutatószámai segítségével külön magyarázat nélkül könnyedén összehasonlítható a tárgyév és az előző év gazdálkodása. A táblázatokban összegszerű és százalékos adatok találhatók. Mindegyik kiértékelő tábla rendelkezik egy fő sorral, amelyhez a többi sor értékadatainak mind a tárgyév, mind az előző év oszlopában százalékos összehasonlítások tartoznak. A táblák utolsó oszlopa a tárgyév sorait az előző évi bázissal hasonlítja össze.

Az eredmény és a jövedelmezőség alakulása
Az 1. számú melléklet az eredmény főbb összetevőit emeli ki, majd keletkezésüket elemzi. Az eredményt meghatározó bevételek tartalmazzák az összes bevételi kategóriát. Ezek: az árbevétel, mint a főtevékenység bevétele, az egyéb bevétel, mely mögött állhat eszközértékesítés, késedelmi kamatbevétel, esetleg visszautalt illetékbevétel. A pénzügyi műveletek bevételei a vállalkozás pénzeszközeinek forgatásából képződött bevételt, míg a rendkívüli bevétel az eseti jellegű, csak ebben az egyetlen tárgyévben előforduló bevételeket tartalmazhatja. Egyéb ráfordítás általában az iparűzési adó, és a kerekítési különbözet elszámolásából keletkezik. A pénzügyi műveletek ráfordítása átváltási árfolyam veszteség, míg a rendkívüli ráfordítások az eseti kiadásokat jelentik. A bevételek összegéből levont költségek és ráfordítások után megmaradó pénz az, ami a társaságnak a beszámolási időszak alatt az üzletmenettel kapcsolatos szokásos, felmerült költségeit és kiadásait lenne hivatott fedezni. A különbözet adja az adózás előtti eredményt. A táblázatból ránézésre el lehet dönteni, hogy arányaiban az anyagjellegű, vagy a személyi jellegű ráfordítás jelent-e eredményt meghatározó költségtételt.

Költségszerkezet alakulása
2. számú melléklet az egyéb, a pénzügyi, és a rendkívüli tényezőktől megtisztítva, a szokásos üzletmenettel kapcsolatos bevételeket méri össze az üzemi (üzleti) tevékenység költségeivel, és az üzemi (üzleti) tevékenység eredményével.

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzete
3. számú melléklet tartalmazza a forgási időtartamokat napokban, továbbá a pénzügyi helyzet rövid távú mutatói mellett a vagyoni helyzet a tőkeszerkezet, és a jövedelmezőség mutatóit is.

Összefoglaló


2015.12.31. beszámoló fő sorai Ezer Ft
Jegyzett tőke 3 000 
Saját tőke 2 960 
Adózás előtti eredmény (veszteség) – 40 
Adófizetési kötelezettség
Adózott eredmény (veszteség) – 40 
Mérleg szerinti eredmény (veszteség) – 40 
Osztalékfizetési javaslat

 

Eszközök, források összértékének alakulása
Az 1. számú melléklet lap alja tartalmazza. Ezeket a mutatókat a szakirodalomban külön nevesíteni szokták. A Mérlegfőösszeg százalékában kimutatott Saját tőke a Tőkeerősség mutatója, a Kötelezettségek hányadát pedig Idegen tőke aránya mutatószámnak nevezik.
Befektetett pénzügyi eszközzel a vállalkozás nem rendelkezik.

Forgóeszközök 2015. december 31. záró értéke


Forgóeszközök részletezése
ezer Ft
   B. Forgóeszközök összesen
2 960 
 III. KÉSZLETEK
 
   1. Anyagok  
   2. Befejezetlen termelés és félkész termékek  
   3. Növendék-, hízó és egyéb állatok  
   4. Késztermékek  
   5. Áruk  
   6. Készletekre adott előlegek  
 III. KÖVETELÉSEK
 
   1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)  
   2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben  
   3. Követelések egyéb részesedési viszonyú vállalkozással szemben  
   4. Váltókövetelések  
   5. Egyéb követelések  
   6. Követelések értékelési különbözete  
   7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete  
 III. ÉRTÉKPAPÍROK
 
   1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban  
   2. Egyéb részesedés  
   3. Saját részvények, saját üzletrészek  
   4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  
   5. Értékpapírok értékelési különbözete  
  IV. PÉNZESZKÖZÖK
2 960 
   1. Pénztár, csekkek  
   2. Bankbetétek  


Forgóeszközökre vonatkozó kiegészítések:
Az áruk és a forgóeszközök közötti készletekről a tételes leltárfelvételre december 31.-én került sor. A pénzeszközök könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben. A beszámolóban lévő pénzeszközök a bankszámla 2015. év utolsó banki kivonatán szereplő összeggel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel került a mérlegbe.

 

Aktív időbeli elhatárolások
A mérleg fordulónapja után esedékes olyan bevételek, amelyek a mérleggel lezárt időszakkal számolandók el, a lezárt időszakot illetik meg.

Passzív időbeli elhatárolások
A mérleg fordulónapja előtt elszámolt olyan költségek, ráfordítások, amelyekből csak a következő évben lesz tényleges pénzkiadás.

Céltartalékok képzése
A vállalkozás a számviteli törvény 41. §.1. bekezdésében meghatározott esetekben képez céltartalékot az adózás előtti eredmény terhére az egyéb ráfordítások között.

Követelések, kötelezettségek
Bekerülési értéken kerültek a mérlegbe. A határidőn túli követelések mérlegkészítésig kiegyenlítésre kerültek. Kétes kintlévőség nem volt.


 EGYÉB KÖVETELÉSEK ezer Ft  
 Társasági adó túlfizetés  


 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ezer Ft  
  Személyi jövedelem adó  
  Kommunális adó fizetési kötelezettség  
  Foglalkoztatottakkal szembeni tartozás  
  Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége  
  Egészségbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége  
  START kártyához kapcsolódó járulékok fizetési kötelezettsége  
  Magánnyugdíjpénztári tagdíjak fizetési kötelezettsége  
  Egyéb befizetési kötelezettségek  
  Áfa fizetési kötelezettség  
  Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség  
  Innovációs járulék fizetési kötelezettség  
  Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség  
  Munkaadói járulék fizetési kötelezettség  
  Munkavállalói járulék fizetési kötelezettség  
  Rehabilitációs járulék fizetési kötelezettség  
  Szakképzési járulék fizetési kötelezettség  
  Vállalkozói járulék fizetési kötelezettség  
  Iparűzési adó fizetési kötelezettség  

 
Általános előírások, kiegészítések

Alkalmazott értékelési eljárások:


Tételes előírások, kiegészítések

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:
Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékkal nem rendelkezik a cég. 2015 évben nincs olyan tétel ahol a kötelezettség ( kötvénykibocsátás miatti tartozás, egyéb kötelezettség, vagy váltótartozás) visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél. Céltartalék képzés, illetve felhasználás a tárgyévben nem volt.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
A beszámolási időszakban elszámolt értékelési különbözet és értékvesztés elszámolása nem fordult elő.


Tájékoztató kiegészítések:
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma ? fő, melyből ? fő fizikai állományú.
A személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:
 Megnevezés Szellemi  Fizikai  Összes Ft 
 Bérköltség      
 Bérjárulékok      
 Személyi jellegű egyéb kifizetések      
 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK:      


Az ügyvezetők díjazásban nem részesültek.  A munkaviszonyban ellátott ügyvezető bérköltsége  ezer forint.
Az üzletvezetés előleget, kölcsönt nem kapott.

 
Társasági adóalapot módosító tételek

Adózás előtti eredményt növelő tételek


  ezer Ft  
 Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kivezetett érték  
 Céltartalék elismerten felüli része  
 Adóellenőrzés, önellenőrzés ráfordítása  
 Értékvesztés elszámolt összege  
 Adomány elszámolt teljes összege  
 Egyéb  
 Összesen  

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek


  ezer Ft  
 Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilvántartás szerinti érték  
 Előző évek elhatárolt veszteségéből adóévben felh. összeg  
 Céltartalék (előző évi)  
 Fejlesztési tartalék  
 Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény  
 Képzőművészeti alkotás beszerzése  
 Adóévben visszaírt értékvesztés  
 Kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye  
 Adomány (igazolás alapján)  
 Összesen  


Mérlegen kívüli tételek: 
1. Függő kötelezettségek nem terhelik a társaságot.
2. Jövőbeni kötelezettségek sem terhelik a társaságot.
3. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettség nem terheli a társaságot.
4. Zálogjoggal biztosított kötelezettsége a társaságnak nincsen.
5. A mérlegben nem szereplő, de a pénzügyi helyzet szempontjából lényeges kötelezettség nem terheli a társaságot.

A beszámoló elkészítéséért felelős
A beszámoló elkészítésével megbízott személy Sólyom András