Reklám helye
Azonosító:
LAKÁCSOK-2016 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 6 üzleti évének beszámolóját 2020.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25475742 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
25475742 6810 113 02
Statisztikai számjel 
02-09-082018
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:LAKÁCSOK-2016 Kereskedelmi és Szolgáltató
  Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe:7951 Szabadszemtkirály, Virág utca 3
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2018. január 01. - 2018. december 31.
Előző időszak:2017. január 01. - 2017. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Pécs, 2019. július 30.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008-2018 KZG xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
25475742-2-02LAKÁCSOK-2016 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
4520Gépjárműjavítás, -karbantartás
4339Egyéb befejező építés m.n.s.
4312Építési terület előkészítése
4311Bontás
4211Út, autópálya építése
4120Lakó- és nem lakó épület építése
4110Épületépítési projekt szervezése
6810Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
5629Egyéb vendéglátás
5621Rendezvényi étkeztetés
5610Éttermi, mozgó vendéglátás
 

LAKÁCSOK-2016 Kereskedelmi és Szolgáltató 1. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"

Az eredményt meghatározó bevételek 0 0  
Értékesítés nettó árbevétele          
Egyéb bevételek          
Pénzügyi műveletek bevételei          

Költségek és ráfordítások 0 0  
Egyéb ráfordítások          
Pénzügyi műveletek ráfordításai          

Bevételek és ráfordítások egyenlege 0 0  


Eszközök (Aktívák) összesen 13 054 13 054  100%
A. Befektetett eszközök 457  4% 457  4%  4%
B. Forgóeszközök 12 597  96% 12 597  96%  96%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 13 054 13 054  100%
D. Saját tőke 1 968  15% 1 968  15%  15%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 11 086  85% 11 086  85%  85%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

LAKÁCSOK-2016 Kereskedelmi és Szolgáltató 2. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2017.12.31. 2018.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele          
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 0   0    
Egyéb bevételek          

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 0 0  
Anyagjellegű ráfordítások          
Személyi jellegű ráfordítások          
Értékcsökkenési leírás          
Egyéb ráfordítások          
Összes költség és ráfordítás 0   0    

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 0 0  
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye          
© 2016 xc.hu
 

LAKÁCSOK-2016 Kereskedelmi és Szolgáltató 3. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2017.12.31. (365) 2018.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel   
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra   
Készletek / átlagos napi árbevétel   

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 11 086 11 086  100%
Likviditási mutató Forgóeszközök 12 597  114% 12 597  114%  114%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 597  5% 597  5%  5%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 319  3% 319  3%  3%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 278  3% 278  3%  3%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye          

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 1 968 1 968  100%
Befektetett eszközök 457  23% 457  23%  23%
Tárgyi eszközök 457  23% 457  23%  23%
Kötelezettségek 11 086  563% 11 086  563%  563%
Jegyzett tőke 3 000  152% 3 000  152%  152%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 0 0  

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 13 054 13 054  100%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 1 511 1 511  100%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
© 2016 xc.hu
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET


A társaság adatai

A társaság neve: LAKÁCSOK-2016 Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid cégnév:
Székhelye: 7951 Szabadszemtkirály
Virág utca 3
Telephelyek:
Cégjegyzék-szám: 02-09-082018
Illetékes cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Bejegyzés kelte: 2016.02.10.
KSH-szám: 25475742-6810-113-02
Gazdálkodási forma: Korlátolt felelősségű társaság
Főtevékenység: Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Adószám: 25475742-2-02
Adózási információk: A társaság az általános forgalmi adó alanya. Az eredménykimutatásban nettó összegek szerepelnek, a tevékenységhez köthető bevételek és ráfordítások általános forgalmi adót nem tartalmazhatnak.
Az ÁFA elszámolása mérlegszámlákon történik.

Könyvvizsgálat:

A tárgyévi beszámoló adatai – mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs – könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Személyes adatok:

A beszámoló aláírására jogosult, és a beszámolót beküldő magánszemélyeknek a nevükön túli összes személyes adata a Cégszolgálat honlapján, jelen beszámoló online beküldésére felhasznált elektronikus űrlapon található.

  Általános kiegészítések
A Kiegészítő Melléklet a LAKÁCSOK-2016 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2018 január 01-től 2018 december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

A vállalkozás tulajdonosai:

 Név
  Nagyfaludi Krisztián

Számviteli politika 

Számviteli politika célja, a számviteli alapelvek érvényesülése:
A Társaság a könyvvitelt a kettős könyvvitel szabályai szerint, a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A nagyságrendjének megfelelően a számára előírt Egyszerűsített éves beszámolót készít. A Társaság Egyszerűsített éves beszámolójának tartalma a törvényi előírásokkal összhangban:
Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet
A Számviteli politika rendelkezéseiben a tárgyév során nem változott. A Számviteli alapelvektől való eltérés nem került alkalmazásra. A Társaság a Mérleg elkészítésénél a további alábontást nem tartalmazó „A” változatot, az Eredménykimutatásnál az összköltség elszámoláson alapuló (A típusú) módját választotta, mert e módszer kielégíti az ügyvezetésnek a gazdálkodással kapcsolatos információs igényeit, reális képet ad a gazdálkodás folyamatairól, hűen tükrözi az egyes tevékenységek jövedelmezőségeit.

Könyvvezetés

Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel
Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló „A” változat
Eredménykimutatás: Összköltség eljárással („A” típusú)

Könyvvezetés pénzneme és nyelve: A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre. A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése estén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

Mérlegkészítés időpontja:
A beszámoló a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait tartalmazza. Az üzleti év azonos a naptári évvel. Mérlegfordulónap: december 31. A mérlegkészítés napját a tárgyévet követő év március 31. napjával határoztuk meg. Ez által biztosított a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált, tárgyévet érintő gazdasági események figyelembevétele.


  Az eredménykimutatás és a mérleg elemzése
Az 1-3 melléklet mutatószámai segítségével külön magyarázat nélkül könnyedén összehasonlítható a tárgyév és az előző év gazdálkodása. A táblázatokban összegszerű és százalékos adatok találhatók. Mindegyik kiértékelő tábla rendelkezik egy fő sorral, amelyhez a többi sor értékadatainak mind a tárgyév, mind az előző év oszlopában százalékos összehasonlítások tartoznak. A táblák utolsó oszlopa a tárgyév sorait az előző évi bázissal hasonlítja össze.

Az eredmény és a jövedelmezőség alakulása
Az 1. számú melléklet az eredmény főbb összetevőit emeli ki, majd keletkezésüket elemzi. Az eredményt meghatározó bevételek tartalmazzák az összes bevételi kategóriát. Ezek: az árbevétel, mint a főtevékenység bevétele, az egyéb bevétel, mely mögött állhat eszközértékesítés, késedelmi kamatbevétel, esetleg visszautalt illetékbevétel. A pénzügyi műveletek bevételei a vállalkozás pénzeszközeinek forgatásából képződött bevételt tartalmazhatja. Egyéb ráfordítás általában az iparűzési adó, és a kerekítési különbözet elszámolásából keletkezik. A pénzügyi műveletek ráfordítása átváltási árfolyam veszteség. A bevételek összegéből levont költségek és ráfordítások után megmaradó pénz az, ami a társaságnak a beszámolási időszak alatt az üzletmenettel kapcsolatos szokásos, felmerült költségeit és kiadásait lenne hivatott fedezni. A különbözet adja az adózás előtti eredményt. A táblázatból ránézésre el lehet dönteni, hogy arányaiban az anyagjellegű, vagy a személyi jellegű ráfordítás jelent-e eredményt meghatározó költségtételt. Eszközök, források összértékének alakulását az 1. számú melléklet lap alja tartalmazza. Ezeket a mutatókat a szakirodalomban külön nevesíteni szokták. A Mérlegfőösszeg százalékában kimutatott Saját tőke a Tőkeerősség mutatója, a Kötelezettségek hányadát pedig Idegen tőke aránya mutatószámnak nevezik.

Költségszerkezet alakulása
2. számú melléklet az egyéb, és a pénzügyi tényezőktől megtisztítva, a szokásos üzletmenettel kapcsolatos bevételeket méri össze az üzemi (üzleti) tevékenység költségeivel, és az üzemi (üzleti) tevékenység eredményével.

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzete
3. számú melléklet tartalmazza a forgási időtartamokat napokban, továbbá a pénzügyi helyzet rövid távú mutatói mellett a vagyoni helyzet a tőkeszerkezet, és a jövedelmezőség mutatóit is.

Összefoglaló


2018.12.31. beszámoló fő sorai Ezer Ft
  Jegyzett tőke 3 000 
  Saját tőke 1 968 
  Adózás előtti eredmény (nulla)
  Adófizetési kötelezettség
  Adózott eredmény (nulla)
  Osztalékfizetési javaslat

  Eszközök és Források értékelése

A tárgyi eszközök
értékelésének alapja a beszerzési költség. A cég nem készít saját előállítású tárgyi eszközöket. A beszerzési költség részét képezi az aktiválásig felmerült hitelkamat, és biztosítási díj is. A terv szerinti értékcsökkenési leírás lineáris módszerrel történik, a társasági adó törvényben előírt kulcsok alkalmazásával. A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírásra nem került sor. Maradványérték számítási módszere egyszerűsített: bruttó érték 10%-kénti lépésben 100 eFt-ra kerekítve

Tájékoztató kiegészítések